ΠΑΓΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΜΠΙΩΝ

 

Προς όλους τους κατοίκους

και ιδιοκτήτες γης στην

Κοινότητα Καμπιών.

 

Ημερομηνία 06.03.2023

 

 

Διαδικασία αναθεώρησης και τροποποίησης των Πολεοδομικών Ζωνών της Δήλωσης Πολιτικής, η οποία καλύπτει και την Κοινότητα Καμπιών. 

 

     Φέρεται σε γνώση όλων των ενδιαφερομένων ότι μετά από Εγκύκλιο Επιστολή του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών, άρχισε η διαδικασία αναθεώρησης των Πολεοδομικών Ζωνών της Δήλωσης Πολιτικής, η οποία αφορά και την Κοινότητα μας. 

2.     Σύμφωνα με την καθορισθείσα διαδικασία θα γίνει Παγκοινοτική Συγκέντρωση στην αίθουσα της Εκκλησίας της Κοινότητας μας στις 20.03.2023 (ημέρα Δευτέρα) και ώρα 6:00 μ.μ. ώστε οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες να υποβάλουν γραπτώς τις εισηγήσεις τους συνοδευόμενες από τα αναγκαία πιστοποιητικά (όπως τοπογραφικό σχέδιο, αντίγραφο τίτλου ιδιοκτησίας) οι οποίες οπωσδήποτε να είναι τεκμηριωμένες. Γραπτές εισηγήσεις ως περιγράφεται πιο πάνω μπορούν να υποβάλουν και ιδιοκτήτες γης που δεν μπορούν να παραστούν στην Παγκοινοτική Συγκέντρωση. Όλες οι εισηγήσεις θα πρέπει να σταλούν στο Κοινοτικό Συμβούλιο πριν τις 20.03.2023 ή να παραδοθούν στο Κοινοτικό Συμβούλιο κατά τη διάρκεια της Παγκοινοτικής Συγκέντρωσης. Θα ακολουθήσει δημόσια διαβούλευση με το Κοινοτικό Συμβούλιο το οποίο θα τις αξιολογήσει κατά την διαμόρφωση των εισηγήσεών του προς το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως. Εισηγήσεις που δεν είναι τεκμηριωμένες ή δεν συνοδεύονται από τα αναγκαία έγγραφα δε θα λαμβάνονται υπόψη.

3.     Σημειώνεται ότι τα ατομικά αιτήματα θα πρέπει να υποβληθούν μόνο στην αρμόδια Τοπική Αρχή (Κοινοτικό Συμβούλιο Καμπιών) καθότι το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως δεν θα εξετάζει ατομικά αιτήματα και δεν θα είναι δυνατή η πρόσβαση στο σύστημα «Ιππόδαμος» πολιτών παρά μόνο η οικεία Τοπική Αρχή.

      

 

Κοινοτικό Συμβούλιο Καμπιών


In : Κοινοτικό Συμβούλιο Καμπιών